Άλιμος Author

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΜΕΔ

Πρόσκληση μελών σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 19:00

Πρόσκληση μελών σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 18:30

TE ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 21 – ΤΕ_ΠΡΟΔΙΑΓΡ_ΥΠΟΧΡ_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 21 – ΤΕΥΔ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 21 – ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γενικη Συγγραφη Υποχρεωσεων-Β Ειδικη Συγγραφη Υποχρεωσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.docx ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΤΕΥΔ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΡΤΑΝ

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕ ΤΕΥΔ ΤΕΥΔ