Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΡΕΥΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΕΧΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΑΔΑΜ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΤΕΥΔ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΕΥΔ (2) ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

4-3-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 4ο ΛΥΚΕΙΟ 2019 (1)

1.ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΔ 2.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ 3.ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 42-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.- ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2019

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ_ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 2019 2.ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 3.ΤΕΥΔ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 4.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 13-2-2019 2.ΑΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 13-2-2019 ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΗΔΗΣ – ΚΗΜΔΗΣ

110119-ΑΔΑΜ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 110119-ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2019 110119-ΤΕΥΔ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 110119-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ