29-6-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (1) ΤΕΥΔ (1) ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινης σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αλίμου_ΑΔΑΜ 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ__ Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινης σε σχολικές μονάδες του Δήμου Α 3.Προϋπολογισμος_Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση Α 4. Τιμολόγιο_Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ 5.Γενικη Συγγραφη Υποχρεωσεων_ Κατασκευή ραμπών […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ εγκατελειμένων ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1-ΜΑΠ 20Ν – ΣΥΓΓΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2-ΜΑΠ 20N – ΤΕΧΝ ΕΚΘΕΣΗ 3-ΜΑΠ 20N – ΤΕΧΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4-ΜΑΠ 20N – ΕΝΔ ΠΡΟΫΠΟΛ 5-ΜΑΠ 20Ν – ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΑΠ ΑΔΑ

1. Signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αλίμου -Υποέργο 1 2. Signed ΤΕΧΝΙΚΗ 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αλίμου -Υποέργο 1 3. Signed ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αλίμου -Υποέργο 1 4. SignedΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αλίμου -Υποέργο 1 5. Signed ΕΣΥ_Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αλίμου -Υποέργο 1 6. Signed ΓΣΥ_Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αλίμου -Υποέργο 1 […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ (Γ’ ΚΑΠΗ ΑΛΙΜΟΥ)

-1- ΣΥΓΓΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -2- ΤΕ -3- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -4- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -5-ΤΕΥΔ -5-ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -ΑΔΑ