-1- ΣΥΓΓΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -2- ΤΕ -3- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -4- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -5-ΤΕΥΔ -5-ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -ΑΔΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1  ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2  ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 3 ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Μ.Ε. 4  ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 5  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 103 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 8  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε. 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ 10  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 11  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ 12  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΔ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2019

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ ΣΟΧ 1-2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ