Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Ανάπτυξη ολοκληρωμένης υποδομής για την φιλοξενία ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στις παραλίες του Δήμου Σερίφου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (1)

ΤΕΥΔ (1)

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ