Δήμος, Υγεία-Πρόνοια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους ωφελούμενους για συμμετοχή στην Πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (MIS 5002420), Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών-Πόρτα Ανοιχτή υλοποιεί την Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420) για 50 άτομα με εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας 18 ετών και άνω, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» της Περιφέρειας Αττικής, Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων-Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής», με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). Προσκαλούνται άτομα με εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας 18 ετών και άνω να υποβάλλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κάλυψη, στην παρούσα φάση, δύο (2) θέσεων.

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από 17 Ιουνίου έως 8 Ιουλίου 2021, από ώρα 09.00 π.μ. έως 14.30 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το https://bit.ly/3vqoIfG ή καλέστε στο 210-9622290 (εσωτ. 212) καθημερινά από 09.00 π.μ-14.30 μ.μ. ή αποστείλετε e-mail στο opendoor@eps-ath.gr

Επισυνάπτονται η πρόσκληση, η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ