ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

 

Το Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη της Ισότητας των Φύλων ορίζει τις προτεραιότητες, τις ενέργειες και τα μέσα που αναλαμβάνει ο Δήμος Αλίμου για την περίοδο 2024-2028, προωθώντας, με αυτό τον τρόπο, την επίτευξη της ισότητας.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Ισότητας των Φύλων, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση στην κατάταξη ανάμεσα σε 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεντρώνοντας 51,2 μονάδες ενώ ο μέσος όρος για  την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά είναι 67,4 μονάδες σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την ισότητα των φύλων (EIGE).

Ο Δήμος Αλίμου αναγνωρίζει τον σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην αναπτυξιακή στρατηγική του τόπου, με στόχο την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και αντρών και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Μέλη της Επιτροπής

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με την απόφαση 60/2024 του Δημοτικού συμβουλίου και αποτελείται από τα εξής μέλη:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

Πρόεδρος: κ. Κασάπα Δέσποινα, εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος στα Κ.Δ.ΑΠ., Κοινωνικό Φροντιστήριο, Θέματα Ισότητας.

Αντιπρόεδρος: κ. Ταπόλα Κωνσταντίνα

Εμπειρογνώμων: κ. Ιωακειμίδου Αναστασία

Εκπρόσωπος της Γυναικείας Οργάνωσης «Μωβ Ομπρέλα»: κ. Χριστοπούλου Βασιλική

Εμπειρογνώμων: κ. Καλίνογλου Μαρία

Εκπρόσωπος της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου: κ. Μαστοράκη Μαρία

Εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Αλίμου: κ. Σάντος Ραμόνα

Εκπρόσωπος επαγγελματικού συλλόγου κ. Περηφάνου Κλαίρη

Μέλος: κ. Δανοχρήστου Θεοδώρα

Μέλος: κ. Αγιάνογλου Νικόλαος

Μέλος: κ. Δασκαλάκη Νικολέττα

Μέλος: κ. Νερούτσου Μαρία

Μέλος: κ. Τύρος Γιάννης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: κ. Ζαχαροπούλου Ουρανία, κ. Ξεπαπαδάκη Μαρία, κ. Ψαριώτης Θεόδωρος, κ. Τσαμασίρος Αθανάσιος, Μαρκαντωνάκη Μαρία, Αραπάκη Μαρία, Χαλά Ανδριανή, Χουχουλή Χρύσα, Στεφανάκη Εύα, Μύαρη Άννα, Σιούτη Ουρανία, Γιάννούτσου Αλέκα, Πατεροπούλου Κανέλλα.

 


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

 

Σε κάθε δήμο συγκροτείται Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, η οποία είναι συμβουλευτικό, προς το Δημοτικό συμβούλιο, όργανο με τις εξής αρμοδιότητες:

α) σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο.

β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής.

γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο.

δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Ενδεικτικά, όπως προκύπτει από τον ν.4604/2019, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας αναλαμβάνει τη συνδιοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων/συνεδρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σε θέματα κακοποίησης/πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης και πολιτικών ίσων ευκαιριών, ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

 

Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Αλίμου  απαρτίζεται από 4 άξονες ως εξής:

Άξονας προτεραιότητας 1

Πρόληψη και καταπολέμηση τησ έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Άξονας προτεραιότητας 2

Ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας για την ενίσχυση της γυναικείας εργασίας και επιχειρηματικότητας και την εναρμόνιση της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Άξονας προτεραιότητας 3

Ισότιμη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων / ηγετικούς ρόλους.

Άξονας προτεραιότητας 4

Ενσωμάτωση διάστασης φύλου σε τομεακές πολιτικές (κοινωνία, οικονομία, ανάπτυξη).