Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ”

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

76-2022 ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΣΤΑΣΕΩΝ (1)

76-2022 ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΣΤΑΣΕΩΝ (1)

espd-request-v2 (10)

espd-request-v2 (16)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ -479-2022 ΨΝΥ2ΩΨΒ-2ΧΨ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΟΡΘΗ ΕΠ. ΔΙΑΚ. ΑΔΑΜ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -ΩΧΙ7ΩΨΒ-ΓΓΩ

2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ-ΩΧΙ7ΩΨΒ-ΓΓΩ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΔΑΜ-ΑΔΑ-6ΗΛΑΩΨΒ-62Ι

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ