Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ»

espd-request-v2

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗv2 Οδική ασφάλεια_ΑΔΑΜ(23PROC012049953)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Οδική ασφάλεια_ΑΔΑΜ(23PROC012049924) ΑΔΑ Ψ6ΩΩΩΨΒ-461

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ