Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

42-2023 MΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- Ψ2ΝΜΩΨΒ-ΧΒΘ

espd-request-v2 (12)

espd-request-v2 (18)

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ -479-2022 ΨΝΥ2ΩΨΒ-2ΧΨ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ-9ΥΠΡΩΨΒ-43Ρ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ