Δήμος

Πρόγραμμα, Ευρώπη για τους Πολίτες – Έργο, “Old Towns, New Results”

Συνάντηση Εργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Europe for Citizens – Project, “Old Towns, New Results’’, πραγματοποιήθηκε στις 16 – 18 Οκτωβρίου στον Άλιμο.

Την συνάντηση παρακολούθησαν οι εταίροι του προγράμματος: (α) Victoria Municipality – συντονιστής εταίρος (Ρουμανία) (β) Δήμος Αλίμου (Ελλάδα), (γ) Commune di San Cassiano (Ιταλία), (δ) Podes-Association For The Promotion Of Sustainable Development, (Πορτογαλία), (ε) Association For Developing Voluntary Work, Novo Mesto (Σλοβενία), και (στ) Δήμος Cheste (Ισπανία).

Θέμα της 4ης συνάντησης ήταν η παρουσίαση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμμετοχή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στην διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλίμου.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ρόλος τους στην λήψη αποφάσεων στην Ένωση, καθώς και η «Συνήθης Νομοθετική Διαδικασία» (Ordinary Legislative Procedure). Στο Role Play Game που ακολούθησε οι συμμετέχοντες ¨προσκάλεσαν¨ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για συγκεκριμένα θέματα στο πλαίσιο μιας «πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών».

Επιπλέον κατά την διάρκεια της 4ης συνάντησης παρουσιάστηκε αναλυτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναλύθηκε η συμβολή του στην προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στο Workshop που πραγματοποιήθηκε, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες και προτείναν μέτρα για την αύξηση συμμετοχής των πολιτών στις Ευρωπαϊκές εκλογές και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ