Δήμος

ΣΥΔΝΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

Έναρξη υποβολής αιτήσεων Γ’ κύκλου επιλογής ωφελουμένων για το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων με επίδομα έως 1850,00 €.

Στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5055289, ανακοινώνεται η ανάρτηση της Πρόσκλησης ωφελουμένων Γ’ κύκλου για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα και η έναρξη υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών από υποψήφιους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην Πράξη.

Δεδομένου ότι στον Α’ και Β’ κύκλο της «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»: α) επιλέχθηκαν 733 υποψήφιοι ως επιτυχόντες  κατά τη διαδικασία επιλογής ωφελούμενων και β) από το πρόγραμμα αποχώρησαν 194 ωφελούμενοι από τους επιτυχόντες του Α’ κύκλου, ενεργοποιείται ο Γ’ κύκλος της πρόσκλησης ωφελούμενων που αφορά την επιλογή τουλάχιστον 211 ωφελούμενων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του έργου, ήτοι 750 ωφελούμενοι.

Έναρξη Πρόσκλησης ωφελουμένων Γ’ κύκλου & Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:

19-12-2022 και ώρα 00:00:01

Λήξη υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:

19-01-2023 και ώρα 23:59:00

Στο πλαίσιο των νέων αιτήσεων δίνεται η δυνατότητα στους απορριφθέντες να διορθώσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους.

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ