Δήμος

ΣΥΔΝΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων στις 12/10/2022 για το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα σε ΜΜΕ, κατοίκων Δήμων Αλίμου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου, με επίδομα έως 1800,00 €.

Ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), σε συνεργασία με τους Δήμους Αλίμου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου ανακοινώνουν την ανάρτηση της Πρόσκλησης ωφελουμένων Γ΄ κύκλου για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα και την έναρξη υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών από υποψήφιους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην Πράξη με τίτλο: “Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων” και κωδικό ΟΠΣ 5070967.

Δεδομένου ότι στον Α’ και Β κύκλο «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»: α) επιλέχθηκαν μόνο 99 υποψήφιοι ως επιτυχόντες κατά την διαδικασία επιλογής ωφελούμενων και β) από το πρόγραμμα έχουν αποχωρήσει μέχρι την παρούσα φάση 10 ωφελούμενοι από τους επιτυχόντες του Α΄ κύκλου, ενεργοποιείται ο Γ΄ κύκλος της πρόσκλησης ωφελούμενων που αφορά την επιλογή τουλάχιστον 161 ωφελούμενων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του έργου των 250 ωφελούμενων.

Λίγα λόγια για το Έργο

Ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΠ «Αττική 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση του έργου: “Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης

 • Πιστοποίησης & λοιπές συμπληρωματικές δράσεις” στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: “ Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων”.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι του Ιδιωτικού Τομέα σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που είναι:

 • κάτοικοι από τους Δήμους Αλίμου ή Καλλιθέας ή Παλαιού Φαλήρου,    ή
 • εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται (έδρα ή υποκατάστημα) στους Δήμους της Καλλιθέας, ή Αλίμου ή Παλαιού Φαλήρου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 250 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα δυο βασικών κατηγοριών Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) :

1η κατηγορία

 • Αναπτυγμένες ΜΜΕ που προσφέρουν ανταγωνιστικές υπηρεσίες και προϊόντα.
 • ΜΜΕ οι οποίες αναπτύσσουν προϊόντα / υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας / καινοτομίας.
 • ΜΜΕ οι οποίες απασχολούν εργαζόμενους με ικανοποιητικές ως υψηλές επαγγελματικές δεξιότητες και

2η κατηγορία

 • ΜΜΕ με μέτρια ως μικρή ανάπτυξη.
 • ΜΜΕ έντασης εργασίας.
 • ΜΜΕ οι οποίες απασχολούν προσωπικό χαμηλών επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων.

Ως ΜΜΕ ορίζονται* οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

 • Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και
 • είτε έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ είτε έχουν σύνολο ετήσιου ισολογισμού που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

(*σύμφωνα με τον Οδηγό χρήσης του ορισμού των ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1/language- en

Το έργο περιλαμβάνει:

Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη (3 ατομικές συνεδρίες)    Θεωρητική Κατάρτιση (360 ώρες)

Πιστοποίηση κατά ISO 17024

Το επίδομα που παρέχεται με την παρακολούθηση του προγράμματος ανέρχεται έως το ποσό των € 1.800 (μικτά).

Τα αντικείμενα κατάρτισης που δύναται ο κάθε ωφελούμενος να επιλέξει είναι:

 • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας –Social media Marketing,
 • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου(e- Commerce),
 • Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουριστικό Τομέα,
 • Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας,
 • Στέλεχος Εστίασης,
 • Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου,
 • Στέλεχος εξαγωγικού Εμπορίου,
 • Εσωτερικός Ελεγκτής

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της Γ΄ πρόσκλησης ωφελούμενων αφορά την επιλογή 161 τουλάχιστον ωφελούμενων και ξεκινάει στις 12/10/2022 και ολοκληρώνεται στις 20/11/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους στο site του έργου https://sydna.saronis.gr/

Την    Πρόσκληση    Ωφελουμένων   Γ΄    κύκλου    μπορούν     να    την    βρουν          στο                στον                  σύνδεσμο: https://sydna.saronis.gr/news/m/11/el-GR

 • Η πρόσκληση ωφελουμένων περιέχει την αναλυτική περιγραφή του έργου, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια μοριοδότησης, την υποβολή δικαιολογητικών και τη διαδικασία επιλογής.
 • Κατά την συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι ωφελούμενοι θα λάβουν email με οδηγίες για την υποβολή της αίτησης και την ανάρτηση των δικαιολογητικών.

Λίγα λόγια για τον ΣυΔΝΑ

Ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ) συστάθηκε με σκοπό τη διαδημοτική συνεργασία μεταξύ των δήμων Αλίμου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου για την κοινή ανάπτυξη των δήμων του παραλιακού μετώπου και την αναβάθμισή τους. Οι στόχοι του ΣυΔΝΑ είναι:

 1. Ο κοινός προγραμματισμός και η εκτέλεση έργων διαδημοτικού χαρακτήρα, με αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.
 2. Η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
 3. Η εκπόνηση μελετών και η ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας.
 4. Η συνεργασία των δήμων για την αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου τους.
 5. Η προστασία και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
 6. Η σύνδεση του αστικού ιστού με το παραλιακό μέτωπο των πόλεων.
 7. Η αξιοποίηση του παράκτιου μετώπου και της ενδοχώρας για σκοπούς πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής.
 8. Η ανάδειξη ιστορικών γεγονότων, τοπίων και μνημείων.
 9. Η δυναμική διεκδίκηση του μέγιστου δυνατού οφέλους για το κοινωνικό σύνολο.

Η σύσταση του Συ.Δ.Ν.Α. αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για τη διεκδίκηση ενός δυναμικού ρόλου από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ενέργειες Δημοσιότητας για το Έργο

Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του έργου έχουν ξεκινήσει και οι ενέργειες Δημοσιότητας για την ενημέρωση όλων των άμεσων ενδιαφερομένων – υποψήφιων συμμετεχόντων – αλλά και του ευρύτερου κοινού των τοπικών κοινωνιών.

Τόσο στις ιστοσελίδες των Δήμων Αλίμου ( https://www.alimos.gov.gr), Καλλιθέας (http://www.kallithea.gr) και Παλαιού Φαλήρου (https://palaiofaliro.gr), όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των Δήμων υπάρχει, ήδη, πλούσιο υλικό, το οποίο ανανεώνεται διαρκώς και αφορά τους στόχους και τις δράσεις του έργου, την έναρξη υποβολής αιτήσεων, όπως επίσης και όλα τα τελευταία νέα για τα στάδια υλοποίησης και εξέλιξης του έργου.

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ