Δήμος, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Τελικοί Πίνακες κατάταξης υποψηφίων και τελικός πίνακας απορριπτέων της προκήρυξης ΣΟΧ 2_2023

Το διάστημα υποβολής ενστάσεων ορίζεται από τις 18/01/2024 έως και τις 27/01/2024.

6ΡΒ9ΩΨΒ-Φ7Υ – ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ 101

9ΟΦ6ΩΨΒ-ΧΕΩ – ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ 102

68ΓΣΩΨΒ-5Σ4 – ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ 106

Ψ7ΞΞΩΨΒ-ΚΩΛ – ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ