Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

14-6-2018 Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου

Διακήρυξη Μουσικό 2018
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 2018 Μουσικό
Μουσικό 18 Προκήρυξη
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μουσικό 18
ΤΕΥΔ Μουσικό 18
Τεχνικές Προδιαγραφές Μουσικό 18
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μουσικό 18
22-6-2018 Απάντηση διευκρίνισης I

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ