Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

29-5-2019 Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αλίμου

1-ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 19 – ΤΕΧΝ ΕΚΘΕΣΗ

2- ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 19 – ΤΕΧΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3- ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 19 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4-ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 19 – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5- ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 19 – ΤΕΥΔ

6-ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 19 – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (1)

ΑΔΑΜ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΟΥΣΙΚΟ

 

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ