Άλιμος Author

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2022

espd-request-v2 (6) espd-request-v2 (10)HTML ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9Λ7ΜΩΨΒ-ΥΑΕ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ -ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 19 – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (1) ΕΝΤΥΠΟ -ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 19 – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ 2022-2023 (2) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2022-2023 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2022-2023 (1)

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2022 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 18861 20-06-2022 PDF 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 2022 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 18865 20-06-2022 pdf 3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗpdf αρ. πρωτ. 18867 20-06-2022 3 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 2022 pdf ΑΡ. ΠΡΩΤ. 18868 20-06-2022 5.AITHΣΗ ΣΥΜΜΜΕΤΟΧΗΣ 2022 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 2022 AR. PRVT. 18873 20-06-2022

espd-request-v2 (5) (1) ΑΔΑΜ -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ_ΝΕΑ (1) ΜΕΛΕΤΗ_ΝΕΑ (1) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ -65ΛΥΩΨΒ-ΚΘΞ

espd-request-v2 (2) espd-request-v2 (7) ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

113 2022 ΩΜΗΧΩΨΒ-7ΚΛ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ