1  ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2  ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 3 ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Μ.Ε. 4  ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 5  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 103 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 8  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε. 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ 10  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 11  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ 12  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΖ. για 05-02-2018.pdf

21-12-2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf 21-12-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf 21-12-2017 ΜΕΛΕΤΗ.pdf 21-12-2017 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf 21-12-2017 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ).doc