ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2022

espd-request-v2 (6) espd-request-v2 (10)HTML ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9Λ7ΜΩΨΒ-ΥΑΕ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ -ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 19 – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (1) ΕΝΤΥΠΟ -ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 19 – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ 2022-2023 (2) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2022-2023 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2022-2023 (1)

espd-request-v2 (5) (1) ΑΔΑΜ -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ_ΝΕΑ (1) ΜΕΛΕΤΗ_ΝΕΑ (1) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ -65ΛΥΩΨΒ-ΚΘΞ

espd-request-v2 (2) espd-request-v2 (7) ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

113 2022 ΩΜΗΧΩΨΒ-7ΚΛ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

Γενικη Συγγραφη Υποχρεωσεων ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ Ειδικη Συγγραφη Υποχρεωσεων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6ΨΑΩΩΨΒ-Τ2Π ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης ΦΑΥ