ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δείτε τις τελευταίες διαβουλεύσεις.

[vc_post_id]

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

6Χ51ΩΨΒ-Σ8Ω ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

[vc_post_id]

Τελικοί Πίνακες κατάταξης υποψηφίων και τελικός πίνακας απορριπτέων της προκήρυξης ΣΟΧ 2_2023

Το διάστημα υποβολής ενστάσεων ορίζεται από τις 18/01/2024 έως και τις 27/01/2024. 6ΡΒ9ΩΨΒ-Φ7Υ – ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ 101 9ΟΦ6ΩΨΒ-ΧΕΩ – ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ 102 68ΓΣΩΨΒ-5Σ4 – ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ […]

[vc_post_id]
[vc_post_id]
[vc_post_id]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ 2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2024

[vc_post_id]

ΣΟΧ2/2023 (ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου)

  ΨΗ9ΠΩΨΒ-7Μ7 ΣΟΧ2-2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ_10_06_2021 ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ (1) ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΑΠΟ 24.11.2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 04.12.2023

[vc_post_id]
[vc_post_id]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

  6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ 2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2023  

[vc_post_id]