Ο Δήμος Αλίμου υλοποιεί το πρόγραμμα  «Δράσεις για την Διαχείριση Βιοαποβλήτων»  το οποίο αφορά στην ανάπτυξη Προγράμματος Βιοαποβλήτων και Προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Αλίμου. Αφορά την προμήθεια εξοπλισμού κάδοι βιοαποβλήτων,(500 κάδοι συλλογής βιοαποβλήτων χωρητικότητας 240 lt, 80 κάδοι 360 lt, 1010 κάδοι 1.100lt, 7.500 οικιακοί συλλέκτες 10lt και 450.000 βιοδιασπώμενες σακκούλες), την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (3 απορριμματοφόρα οχήματα συλλογής Βιοαποβλήτων) και την προμήθεια ενός κλαδοτεμαχιστή μεγάλων ογκωδών πράσινων αποβλήτων.

Στόχος του Προγράμματος είναι η διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος -Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων, η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή – ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης.

Η συγκεκριμένη πράξη στοχεύει στην σταδιακή προσέγγιση μιας πιο βιώσιμης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων για το Δήμο Αλίμου, έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν οι αλλαγές που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής Νομοθεσίας(Οδηγία 98/2008 και Ν.4042 αντίστοιχα), όπου στον πυρήνα της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων βρίσκεται η απαίτηση για μείωση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων, της αύξησης της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών ή και ενέργειας, δραστικής μείωσης των Βιοαποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή και συμβάλλει στην επίτευξη των σχετικών στόχων τόσο του Εθνικού όσο και του υπό αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

Η συγκεκριμένη πρόταση του Δήμου Αλίμου συμβάλλει στην πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης και της κομποστοποίησης. Αφορά στην υλοποίηση δύο διαφορετικών προγραμμάτων ΔσΠ Βιοαποβλήτων ανά τομέα προέλευσης (οικίες και μεγάλοι παραγωγοί) και ένα πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης. Με την εφαρμογή των προγραμμάτων εκτιμάται ότι θα εκτρέπονται με χωριστή διαλογή συνολικά 3.584 τόνοι Βιοαποβλήτων ποσοστό περίπου ίσο με το 40% των παραγόμενων οικιακών αποβλήτων.

Τα αναμενόμενα οφέλη από το πρόγραμμα συνίστανται στην παροχή ευκαιριών και στην δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη ενός πιο ολοκληρωμένου και βιώσιμου συστήματος διαχείρισης των διαφορετικών ρευμάτων Βιοαποβλήτων που μπορεί να επιφέρει μία σειρά από  περιβαλλοντικά, οικονομικά & κοινωνικά οφέλη και να συμβάλλει σημαντικά στην απομάκρυνση του υφιστάμενου συστήματος από τις συνήθεις πρακτικές όπως η απευθείας διάθεση των Βιοαποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής χωρίς να έχει προηγηθεί προ επεξεργασία.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.