ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Αρμοδιότητες του γραφείου είναι να:

  • Διεξάγει κάθε υπηρεσία που αναθέτει ο κάθε Αντιδήμαρχος.
  • Ενεργεί την προσωπική αλληλογραφία των Αντιδήμαρχων και τηρεί σχετικό αρχείο.
  • Συντονίζει τις συναντήσεις των Αντιδήμαρχων τόσο με υπηρεσιακούς παράγοντες όσο και με πολίτες.
  • Τηρεί αρχείο συνεντεύξεων των Αντιδήμαρχων και συνεδριάσεων των οργάνων στα οποία μετέχουν.
  • Τηρεί πρωτόκολλο όλων των εγγράφων που εισέρχονται και εξέρχονται από το γραφείο.
  • Τηρεί αρχείο πληροφοριών για θέματα που ενδιαφέρουν τους Αντιδήμαρχους.
  • Τηρεί αρχείο εντολών Αντιδήμαρχων προς φυσικά και νομικά πρόσωπα και παρακολουθεί το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης τους.
  • Τηρεί αρχείο συνεργατών των Αντιδήμαρχων (φυσικών προσώπων και υπηρεσιών).