ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Έδρα: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – Αριστοτέλους 53, Τ.Κ. 17455 – 3ος όροφος
Υπεύθυνη Γραφείου: Καρακώστας Αναστάσιος
Τηλέφωνο: 213-2008006
E-mail: a.karakostas@alimos.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

  • Επιμελείται της υποβολής αιτήσεων συμμετοχής του Δήμου σε κοινοτικά και μη προγράμματα.
  • Συγκεντρώνει τα απαραίτητα έγγραφα, δικαιολογητικά συμμετοχής και μελέτες από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την υποβολή του φακέλου της πρότασης.
  • Συνεργάζεται με τις λοιπές υπηρεσίες για την ωρίμανση των έργων και δράσεων προς χρηματοδότηση.
  • Αρμόδιο για την απόδειξη της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητας του Δήμου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
  • Συντάσσει και επικαιροποιεί το «Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής ικανότητας» του Δήμου.
  • Συντάσσει το τεχνικό δελτίο πράξης που απαιτείται για την υποβολή της πρότασης.
  • Επιμελείται της υποβολής στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.