ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Έδρα: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – Αριστοτέλους 53, Τ.Κ. 17455 – 3ος όροφος
Υπεύθυνη Γραφείου: Καρακώστας Αναστάσιος
Τηλέφωνο: 213-2008006
E-mail: a.karakostas@alimos.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

 • Παραλαμβάνει από το Δήμαρχο μελέτες υπηρεσιών για τη σύνταξη των απαιτούμενων διακηρύξεων.

Για τις διακηρύξεις των ηλεκτρονικών διαγωνισμών που έχουν συνταχθεί από το Τμήμα:

 • Δημιουργείται ξεχωριστός ηλεκτρονικός φάκελος που περιέχει όλα τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης.
 • Φροντίζει για όλες τις απαραίτητες δημοσιεύσεις και αναρτήσεις του διαγωνισμού.
 • Μεριμνά για χορήγηση τυχόν διευκρινήσεων επί της διακήρυξης.
 • Δημιουργία και διενέργεια ανοικτών διαγωνισμών μέσω χρήσης του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
 • Μεριμνά για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ορθή ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ των στοιχείων από τον προγραμματισμό έως και την κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης.
 • Για τις συμβάσεις που υπόκεινται σε προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, συντάσσει το σχέδιο σύμβασης.
 • Διαβιβάζει το αποτέλεσμα των διαγωνισμών για τις δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων στην Ε.Ε.
 • Προωθεί την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο (δημοτικά αυτοκίνητα, κτίρια, δίκτυα ηλεκτροφωτισμού κ.α.), τις ήπιες μορφές ενέργειας και τη χρησιμοποίηση, κατά το δυνατόν, ‘καθαρών’ οχημάτων.
 • Μεριμνά για τη μελέτη και σταδιακή εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της πολιτείας, ώστε να επιτυγχάνεται συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της πολιτείας.