ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Έδρα: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – Αριστοτέλους 53, Τ.Κ. 17455 – 4ος όροφος
Γενικός Γραμματέας: Ευάγγελος Κακκαβής
Τηλέφωνο: 213-2008048

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται και απολύεται με Απόφαση του Δημάρχου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα, υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με Απόφασή του. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.

Ενδεικτικά μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας:

 • Προΐσταται όλου του προσωπικού του Δήμου, παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους προϊσταμένους, κατόπιν οδηγιών του Δημάρχου.
 • Φροντίζει για την έγκαιρη επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Πρόεδρό τους.
 • Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
 • Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.
 • Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή.
 • Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.
 • Συμμετέχει στα Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με τα θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου και στα οποία προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος ή ο Γενικός Γραμματέας.
 • Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νομικών προσώπων του Δήμου και συνεργάζεται με τις διοικήσεις και τις υπηρεσίες τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων από την δραστηριοποίησή τους προς τους στόχους του Δήμου.
 • Εκτελεί προσωπικά όλες τις αρμοδιότητες που του ανατέθηκαν και παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες στο προσωπικό του Δήμου για την ακριβή εκτέλεση της αποστολής του.
 • Μεριμνά για τη σύνταξη των εγκυκλίων του Δημάρχου καθώς και για την αλληλογραφία του Δήμου που δεν σχετίζεται με αρμοδιότητες των Διευθύνσεων.
 • Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια, όπου μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με τα θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών.
 • Υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος. Ιδίως μπορεί να υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.