ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Έδρα: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – Αριστοτέλους 53, Τ.Κ. 17455 – 4ος όροφος
Τηλέφωνο: 213-2008002

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Το Γραφείο γραμματείας Δημάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τον Δήμαρχο όπως:

 • Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Δημάρχου.
 • Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.
 • Τηρεί το εμπιστευτικό πρωτόκολλο του Δημάρχου.
 • Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του Δημάρχου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου.
 • Τηρεί το βιβλίο αποφάσεων του Δημάρχου, καθώς και αρχείο των αποφάσεων αυτών.
 • Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.
 • Διεξάγει κάθε εργασία που αναθέτει ο Δήμαρχος.
 • Καθορίζει τις ώρες που ο Δήμαρχος δέχεται τους υπηρεσιακούς παράγοντες για συνεργασία.
 • Καθορίζει τις ημέρες και τις ώρες, που ο Δήμαρχος δέχεται επιτροπές, συλλόγους και πολίτες.
 • Τηρεί αρχείο συνεντεύξεων του Δημάρχου και συνεδριάσεων των Επιτροπών και Συμβουλίων στα οποία μετέχει και τα ενημερώνει επί των θεμάτων που συζητούνται.
 • Τηρεί αρχείο πληροφοριών που ενδιαφέρουν τον Δήμαρχο.
 • Τη μέριμνα για την υπογραφή εγγράφων από το Δήμαρχο και τη διεκπεραίωσή τους.