ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Έδρα: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – Αριστοτέλους 53, Τ.Κ. 17455 – Ισόγειο
Υπεύθυνος Τμήματος: Μπαρμπούτης Νικόλαος
Τηλέφωνο: 213-2008014
E-mail: d.astynomia@alimos.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Η Δημοτική Αστυνομία είναι αρµόδια για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του α. 1 του Νόμου 3731/2008, όπως αυτό ισχύει, καθώς και κάθε άλλης αρμοδιότητας που της ανατίθεται με άλλες διατάξεις Νόμων. Οι αρμοδιότητες του Γραφείου ενδεικτικά είναι οι εξής:

 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση και την αποχέτευση, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην κείμενη νομοθεσία και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η δημοτική αρχή.
 • Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η δημοτική αρχή, για τη χρήση των αλσών, των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών, των αθλητικών εγκαταστάσεων και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων, καθώς και για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων.
 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές.
 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί με κανονιστικές αποφάσεις από τη δημοτική αρχή.
 • Ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους.
 • Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας του δήμου και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η δημοτική αρχή για την αναβάθμιση της αισθητικής της πόλεως.
 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία παιδότοπων.
 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων, θεάτρων, κινηματογράφων, ψυχαγωγικών κ.λπ. δραστηριοτήτων, για τις οποίες αρμόδιος για τη χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης, λειτουργίας και ασκήσεως τους είναι ο Δήμος.
 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για την ηχορρύπανση, την κοινή ησυχία και τη λειτουργία μουσικής στα καταστήματα και στα δημόσια κέντρα.
 • Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγεί η δημοτική αρχή.
 • Ελέγχει την τήρηση των μέτρων για την προστασία των μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων του Δήμου και των εγκαταστάσεων αυτών, που λαμβάνονται από τη δημοτική αρχή.
 • Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας.
 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για το ωράριο λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης και των συναφών καταστημάτων, καθώς και των εμπορικών καταστημάτων, καταστημάτων τροφίμων κ.α.
 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθμευση των οχημάτων, την επιβολή των διοικητικών μέτρων του α. 103 ν. 2696/1999, όπως ισχύει, για την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και στην εκπομπή θορύβων από αυτά. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση, και από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκηση τους επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, το συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, κατά περίπτωση.
 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας με υποδείξεις και σήματα των τροχονόμων στο δημοτικό οδικό δίκτυο και στα τμήματα του εθνικού δικτύου που διέρχονται μέσα από το δήμο. Η αρμοδιότητα αυτή εξακολουθεί να ασκείται, παραλλήλως και κατά περίπτωση, από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκηση της επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, το συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα κατά περίπτωση.
 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα και μεριμνά για το συντονισμό και την παρακολούθηση του έργου απόσυρσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων και σκαφών.
 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δημοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται.
 • Ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται από τη δημοτική αρχή για δραστηριότητες και καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων και ειδικότερα από τις επικίνδυνες οικοδομές, καθώς και την εφαρμογή των κανονιστικών πράξεων της δημοτικής αρχής για την προστασία της υγείας των κατοίκων από τις οχλούσες δραστηριότητες που αναφέρονται σε αυτές.
 • Ελέγχει την τήρηση των σχετικών διατάξεων που αφορούν στο Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ).
 • Αφαιρεί την άδεια οικοδομής για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.
 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.
 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων των κάθε είδους κανονιστικων αποφάσεων της δημοτικής αρχής, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από αυτές.
 • Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του Δήμου και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.
 • Προστατεύει τη δημοτική περιουσία.
 • Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του Δήμου ή άλλων Δημοτικών Αρχών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.