ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Έδρα: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – Αριστοτέλους 53, Τ.Κ. 17455 – 3ος όροφος

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης. Επίσης για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών. Ενδεικτικά, ο Προϊστάμενος του Τμήματος:

  • Προΐσταται του Τμήματος και κατανέμει τις εργασίες στο προσωπικό.
  • Δίνει κατευθύνσεις και εντολές, των οποίων ελέγχει την εφαρμογή.
  • Τηρεί Βιβλίο όλου του προσωπικού του Τμήματος και προγραμματίζει τις κανονικές άδειες, ενημερώνεται για τις άδειες ασθενείας και τηρεί βιβλίο εισόδου και εξόδου του προσωπικού.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ