ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Έδρα: Αριστοτέλους 53, Τ.Κ. 17455 – 2ος όροφος
Έμμισθος Δικηγόρος: Μαστροκάλου Άννα
Τηλέφωνο: 213-2008097

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Στην ευθύνη του ανήκουν:

  • H παρακολούθηση της Nομοθεσίας, Προεδρικών Διαταγμάτων, Yπουργικών Αποφάσεων κ.λπ. που αναφέρονται σε ζητήματα που αφορούν τους ΟΤΑ.
  • H επεξεργασία και η κατάρτιση των σχεδίων συμβάσεων, συμβολαίων, διακηρύξεων ή όρων δημοπρασιών που διαβιβάζονται σε σχέδια από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, όταν απαιτείται από ειδικούς λόγους.
  • H κατ’ εντολή του Δημάρχου, των Eπιτροπών ή του Δημοτικού Συμβουλίου εκπροσώπηση και συμμετοχή σε πάσης φύσεως συμβούλια, επιτροπές, συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.
  • Η παράσταση ενώπιον κάθε είδους και βαθμού Δικαστηρίων για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
  • Ο έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, που αγοράζονται, μισθώνονται ή μεταβιβάζονται.
  • H τήρηση αρχείου των δικαστικών υποθέσεων του Δήμου, των σχετικών αποφάσεων των δικαστηρίων και βιβλίου στοιχείων αυτών.
  • H γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος ενεργείται από Διοικητικούς υπαλλήλους ή/και από ασκούμενους Δικηγόρους.
  • Oι διατάξεις του N. 1093/1980 «περί τροποποιήσεως του Kώδικος περί Δικηγόρων (NΔ 3026/1954) κ.λπ.» εφαρμόζονται και επί των επί μηνιαία αντιμισθία δικηγόρων του Δήμου.