ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Έδρα: Αριστοτέλους 53, Τ.Κ. 17455 – 2ος όροφος
Έμμισθος Δικηγόρος: Μαστροκάλου Άννα
Τηλέφωνο: 213-2008097

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ο Νομικός Σύμβουλος έχει την ευθύνη της λειτουργίας της Υπηρεσίας. Έχει την ευθύνη καταμερισμού εργασίας και αναθέτει καθήκοντα στους δικηγόρους του Δήμου ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Ενδεικτικά, ο Νομικός Σύμβουλος έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες:

  • Ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
  • Εποπτεύει τις πάσης φύσεως νομικές και δικαστικές υποθέσεις, συντονίζει, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τις ως άνω υποθέσεις του Δήμου και των Nομικών Προσώπων αυτού.
  • Παρέχει στο Δήμαρχο, τους Aντιδήμαρχους και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κάθε ζητούμενη γνωμοδότηση ή συμβουλή για κάθε νομικό θέμα που αφορά το Δήμο και τα Nομικά Πρόσωπα αυτού, μετά από σχετικά ερωτήματα.
  • Παρέχει γνωμοδοτήσεις προκειμένου για πάσης φύσεως συμβιβασμούς ή κατάργηση δικών του Δήμου, κατά τους όρους του Δημοτικού Kώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
  • Παρέχει στους διευθυντές των υπηρεσιών του Δήμου τη γνώμη του, επί θεμάτων των υπηρεσιών που απαιτούν ειδική νομική έρευνα και επεξεργασία.
  • Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Οικονομικής Eπιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όταν αυτό ζητηθεί.
  • Εποπτεύει, συντονίζει και διευθύνει τις εργασίες του Τμήματος και των Εμμίσθων Δικηγόρων του.