ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Προϊστάμενος: Πασαγιάννη Μαρία-Μοσχούλα
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (3ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008065
E-mail: mania.pasagianni@alimos.gr

Ο Προϊστάμενος:

  • Μελετά τους νόμους, εγκυκλίους και λοιπές διαταγές και φροντίζει για την εφαρμογή τους.
  • Μεριμνά για την κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με τους Διευθυντές και Προϊσταμένους όλων των υπηρεσιών και μεριμνά, όταν απαιτείται, για τις τροποποιήσεις και τις εφαρμογές αυτού στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
  • Εφαρμόζει τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων καθώς και τις διατάξεις Πειθαρχικού Δικαίου και ελέγχει μονογράφοντας όλες τις αποφάσεις που αφορούν την πρόσληψη, απόλυση, συνταξιοδότηση και γενικά μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού.
  • Συνεργάζεται με τους υπεύθυνους των γραφείων και είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των Υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση τόσο των δημοτών, όσο και των εργαζόμενων του Δήμου.
  • Μεριμνά για την πιστή και πλήρη εφαρμογή των υποχρεώσεων όλων των υπαλλήλων του Δήμου για έγκαιρη προσέλευση και αποχώρηση από την Υπηρεσία, καθώς και για την πιστή τήρηση του ωραρίου και των παρουσιών, ενημερώνοντας τον Δ/ντη και τη Δημοτική Αρχή κάθε πρωί σχετικά.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & Ι.Δ.Α.Χ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & Ι.Δ.Α.Χ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ