ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση:Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (3ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008063

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ενδεικτικά μεταξύ άλλων ευθύνη του γραφείου είναι να:

 • Μεριμνά για την τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν και ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το ανθρώπινο δυναμικό του (π.χ. θέματα μισθολογικά, ωραρίου, αδειών, ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κ.λπ.).
 • Τηρεί τα Μητρώα του Προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της ατομικής και οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε είδους μεταβολές στην εργασιακή του σχέση (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αμοιβές, άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις κ.α.) και τα προσόντα του.
 • Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών, νυχτερινών, κλπ).
 • Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων που επηρεάζουν τις αμοιβές τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους των επιμέρους οργανικών μονάδων του Δήμου και τους ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέματα (διαχείριση παρουσιών, υπερωριών, βεβαιώσεων προς το προσωπικό κ.λπ.).
 • Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό ορισμένου χρόνου για θέματα που άπτονται της απασχόλησής τους στο Δήμο.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισμών που ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το προσωπικό ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθμίσεων της πολιτείας.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων ορισμένων χρόνου στο Δήμο και την τήρηση των σχετικών στοιχείων.
 • Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση μέτρων επιπρόσθετης στήριξης του δυναμικού ορισμένου χρόνου στο Δήμο (π.χ. οργάνωση μετακινήσεων του προσωπικού στις εγκαταστάσεις του Δήμου κ.λπ.).
 • Εκδίδει στατιστικά στοιχεία σε τακτά χρονικά διαστήματα για το προσωπικό ορισμένου χρόνου του Δήμου κατά Διεύθυνση, ειδικότητα, κλάδο και αριθμητικά.
 • Εντοπίζει προγράμματα και δυνατότητες απασχόλησης προσωπικού ορισμένου χρόνου στο Δήμο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (π.χ. προγράμματα ΟΑΕΔ κ.λπ.) και ενημερώνει σχετικά τη Δημοτική Αρχή και μεριμνά για τη σωστή υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.
 • Μεριμνά για κάθε ζήτημα που αφορά τα προγράμματα και τα ζητήματα πρακτικής άσκησης σπουδαστών από κάθε εκπαιδευτικό φορέα στο Δήμο Αλίμου (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΕΠΑΛ κ.ο.κ.).