ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Κανάρη 1
Τηλέφωνο: 210-9888162

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ενδεικτικά μεταξύ άλλων αρμοδιότητες του γραφείου είναι:

 • Η τήρηση και ενημέρωση των μητρώων δημοτολογίου και των μητρώων αρρένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η τήρηση των διαδικασιών που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για τη δημιουργία και λειτουργία του Εθνικού Δημοτολογίου.
 • Η τήρηση φακέλων οικογενειακών μερίδων.
 • Η τήρηση βιβλίου οικογενειακών μερίδων, που ενημερώνονται με όλες τις μεταβολές.
 • Η καταχώρηση των ανωτέρω σε H/Y κατά αύξοντα αριθμό Oικογενειακής Μερίδας (Ο.M.).
 • Η κατάρτιση αποφάσεων Δημάρχου για κάθε μεταβολή, εγγραφή, μεταδημότευση.
 • Η έκδοση των πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών για ταυτότητα, για σχολική χρήση, πιστοποιητικών ταυτοπροσωπίας για κάθε χρήση, πιστοποιητικών για στρατολογία, εγγυτέρων συγγενών και κάθε άλλη χρήση.
 • Η μέριμνα για τη συγκέντρωση δικαιολογητικών για οποιαδήποτε μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση των δημοτών.
 • Η πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και η πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.
 • Ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστούντων ομογενών, που έχουν ελληνική ιθαγένεια.
 • Οι άδειες πολιτικού γάμου και η μέριμνα για την τέλεση των γάμων αυτών.
 • Η περιοδική ενημέρωση των δημόσιων υπηρεσιών για τις μεταβολές προσωπικής κατάστασης που προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία.
 • Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατομικής και οικογενειακής κατάστασης, καθώς και κάθε είδους βεβαιώσεις, καταλόγους και πίνακες με τα στοιχεία που αναγράφονται στα ανωτέρω Μητρώα.
 • Συνεργάζεται με άλλους Δήμους και δημόσιες υπηρεσίες στις περιπτώσεις μεταβολών των μητρώων σε αντιστοιχία προς ανάλογα αρχεία που τηρούνται εκεί.