ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Κανάρη 1
Τηλέφωνο: 213-2008073
Email: lixiarxeio@alimos.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ενδεικτικά μεταξύ άλλων αρμοδιότητες του γραφείου είναι:

  • Τηρεί τα προβλεπόμενα από το νόμο Ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάμων, θανάτων, εκθέσεων) και καταχωρεί σ’ αυτά τα σχετικά ληξιαρχικά γεγονότα και τυχόν μεταβολές (υιοθεσία, αναγνώριση κ.λπ.).
  • Τηρεί τα βοηθητικά ληξιαρχικά βιβλία δηλαδή πρωτόκολλα και ευρετήρια και τους φακέλους των ληξιαρχικών γεγονότων.
  • Εκδίδει αντίγραφα, αποσπάσματα και βεβαιώσεις από τα ληξιαρχικά βιβλία και δικαιολογητικά σύνταξης πράξεων που υπάρχουν στο αρχείο του.
  • Συντάσσει ετήσιες καταστάσεις με αποσπάσματα πράξεων γεννήσεων και διαβιβάζει αυτές στους αντίστοιχους Δήμους για τη σύνταξη ετήσιων Μητρώων Αρρένων.
  • Διεξάγει την υπηρεσιακή αλληλογραφία σε όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς του και τηρεί το σχετικό αρχείο και γενικά ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία περί ληξιαρχικών πράξεων.
  • Αναλαμβάνει την διεκπεραίωση κάθε σχετικής με τους πολιτικούς γάμους διαδικασίες και ό,τι αφορά στην τέλεσή τους.