ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (3ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008061 & 213-2008060
E-mail: grammateia.ds@alimos.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ενδεικτικά μεταξύ άλλων αρμοδιότητες του γραφείου είναι:

  • Η τήρηση της Νομοθεσίας και η διεξαγωγή κάθε διαδικασίας σχετικά με την ορκωμοσία και εγκατάσταση των αιρετών εκπροσώπων και τη συγκρότηση σε σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Συγκεντρώνει τις εισηγήσεις που απευθύνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο με τα ανάλογα σχετικά έγγραφα και τις διανέμει στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Συντάσσει, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, και αποστέλλει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα, του ν. 3852/2010 κ.λπ.
  • Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και αρχείο των λαμβανόμενων αποφάσεων και είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του.
  • Μεριμνά για την δημοσίευση των αποφάσεων και την ανάρτησή τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
  • Υποβάλλει αντίγραφα όποιων αποφάσεων ορίζει ο νόμος, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τηρεί αρχείο των εκδιδόμενων από αυτήν αποφάσεων.
  • Τηρεί ευρετήριο των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου προς τις αρμόδιες για την εκτέλεση αυτών Υπηρεσίες του Δήμου.
  • Εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Διαβιβάζει προς τις επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές προς μελέτη, από το Δημοτικό Συμβούλιο.
  • Διεξάγει κάθε υπηρεσιακή υπόθεση που σχετίζεται με τη λειτουργία και τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου.