ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (3ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008122 Ισόγειο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Αρμοδιότητα του γραφείου είναι:

 • Η χορήγηση σχετικού εντύπου αίτησης στους ενδιαφερόμενους και η ενημέρωσή τους.
 • Η παραλαβή – έλεγχος της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών, μετά τη σχετική χρέωση.
 • Η χορήγηση πίνακα δικαιολογητικών με παράλληλη σημείωση των αιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για την έκδοση της αιτούμενης άδειας.
 • Ο έλεγχος του δηλωθέντος εμβαδού, τελών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και ΤΑΠ, από τις κατόψεις του καταστήματος, και η προσκόμιση από τον αιτούντα φωτοαντιγράφου απόδειξης πληρωμής ΔΕΗ (ή άλλου αντίστοιχου παρόχου) του καταστήματος.
 • Η προώθηση της σχετικής αίτησης για χρήση υπαίθριου χώρου αν ζητηθεί.
 • Η διαβίβαση του φακέλου σε όλες τις εκάστοτε συναρμόδιες Υπηρεσίες, εντός και εκτός του Δήμου, για τους αντίστοιχους ελέγχους.
 • Η διαβίβαση του σχετικού φακέλου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από αυτοψία της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Καταστημάτων.
 • Η έκδοση της σχετικής άδειας.
 • Η κλήση των κατόχων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων που έχουν συμπληρώσει τρεις (3) παραβάσεις αστυνομικών κ.λπ., διατάξεων για υποβολή απόψεων – αντιρρήσεων πριν την επιβολή διοικητικής ποινής και μέτρων από το Δήμαρχο ή την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατά περίπτωση.
 • Η επιβολή διοικητικής ποινής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Η έκδοση απόφασης αφαίρεσης άδειας λειτουργίας καταστήματος.
 • Η έκδοση απόφασης ακύρωσης άδειας λειτουργίας καταστήματος.
 • Η έκδοση πράξης προσδιορισμού καθισμάτων σε σχετικά καταστήματα.
 • Η έκδοση άδειας καταστήματος με τη διαδικασία της μεταβίβασης.
 • Η έκδοση αδειών χρήσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων.
 • Η έκδοση κάθε άλλου είδους αδειών εγκατάστασης και λειτοuργίας κάθε επιχείρησης, περιπτέρου, μικροπωλητών κ.λπ., για τα οποία έχει αρμοδιότητα ο Δήμος Αλίμου.