ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (3ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008006

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Στην αρμοδιότητάτου ανήκουν:

  • Η κατάρτιση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας, των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των Δημοτικών ακινήτων.
  • Η επιμέλεια για τη συγκέντρωση ολοκληρωμένου φακέλου διεξαγωγής δημοπρασίας (διακήρυξη, απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, υπογραφή συμβάσεως, τήρηση πρακτικών κ.λπ.), για την εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες του Δήμου.
  • Η μέριμνα για τυχόν επανάληψη της δημοπρασίας εάν η προηγούμενη δημοπρασία αποβεί άκαρπη.
  • Η έγκαιρη μέριμνα και εισήγηση για την εκ νέου εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων, που πρόκειται να λήξει η εκμίσθωσή τους και η μίσθωσή τους αντίστοιχα.
  • Η τήρηση αρχείου εκμίσθωσης και μίσθωσης ακινήτων.