ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ – ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ - ΚΛΗΤΗΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (3ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008022 & 213-2008023
E-mail: protocol@alimos.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ενδεικτικά μεταξύ άλλων αρμοδιότητες του γραφείου είναι:

  • Παραλαμβάνει τα εισερχόμενα έγγραφα και, βάσει του χαρακτηρισμού αυτών, τα καταχωρεί στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο στις οργανικές μονάδες και τα παραδίδει χωρίς καθυστέρηση στις αρμόδιες διευθύνσεις, τμήματα, γραφεία και υπηρεσίες ηλεκτρονικά.
  • Επιμελείται τη διεκπεραίωση των εξερχομένων εγγράφων, τα οποία καταχωρεί στο πρωτόκολλο και στα οικεία ευρετήρια και επιστρέφει τα σχέδια αυτών στις αρμόδιες διευθύνσεις, τμήματα, γραφεία και υπηρεσίες.
  • Προβαίνει, σε συνεργασία με τους κλητήρες, στην επίδοση εγγράφων που αποστέλλονται από το Δήμο και τηρεί τα αντίστοιχα αποδεικτικά επίδοσης.
  • Εισηγείται την προμήθεια βιβλίων και εντύπων και επιμελείται της παραλαβής αυτών.
  • Οι κλητήρες ασχολούνται με την παραλαβή και αποστολή της αλληλογραφίας, την ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων όλων των σχετικών και εκτελούν κάθε εργασία που τους ανατίθεται αρμοδίως.
  • Η ευθύνη λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου και της Υποδοχής στην είσοδο του Δημαρχείου.
  • Ο χειρισμός των φωτοτυπικών μηχανημάτων.