ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Προϊσταμένη: Ασλάνη Άννα
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (1ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008028
E-mail: anna.aslani@alimos.gr

Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει την ευθύνη να:

  • καταρτίζει τα προγράμματα που αφορούν στην μηχανογράφηση των υπηρεσιών του Δήμου και των εποπτευομένων από αυτόν Νομικών Προσώπων και συντάσσει τις απαραίτητες γι’ αυτό εισηγήσεις,
  • διεξάγει οργανωτικές μελέτες επί θεμάτων νέων τεχνολογιών που προσδιορίζει η Διοίκηση του Δήμου,
  • λειτουργεί ομαλά το Διαδίκτυο για το Δήμο (ιστοσελίδα Δήμου Αλίμου, ηλεκτρονικές διευθύνσεις κ.λπ.),
  • υποστηρίζει τη λειτουργία, χρήση και ανάπτυξη των συστημάτων πληροφορικής, του εσωτερικού δικτύου και των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων,
  • έχει την ευθύνη της σωστής μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου και των εποπτευομένων από αυτόν Νομικών Προσώπων και προσδιορίζει τις προδιαγραφές για την προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού και λοιπού ηλεκτρονικού υλικού,
  • πραγματοποιεί τις υπηρεσιακές επαφές με τους αναγνωρισμένους ιδιωτικούς φορείς του είδους, για την αγορά ειδικών προγραμμάτων και εξοπλισμού ή την εκπόνηση εξειδικευμένων προγραμμάτων καθώς και με τους αναγνωρισμένους δημόσιους φορείς (ΚτΠ, ΣΥZΕΥΞΙΣ κ.α.),
  • μεριμνά για την ασφάλεια των Πληροφορικών Συστημάτων, με την καθιέρωση και εφαρμογή αρχών, διαδικασιών, τεχνικών και μέτρων προστασίας των στοιχείων και ολόκληρου του Πληροφορικού Συστήματος από κάθε απειλή,
  • αναλύει και μελετά τη ροή των πληροφοριών και την επικοινωνιακή δομή στις οργανωτικές και λειτουργικές διαδικασίες των Υπηρεσιών και λοιπών μονάδων του Δήμου, με σκοπό τον επανασχεδιασμό τους, την απλοποίηση τους και την ανάπτυξη των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων,
  • μεριμνά και εισηγείται για την υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και προγραμμάτων εκπαίδευσης, για το έμψυχο δυναμικό του Δήμου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ