ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (1ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008028
E-mail: e.fandridaki@alimos.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Στην αρμοδιότητά του ανήκουν:

 • Η παροχή αρωγής στους χρήστες (Helpdesk), όπως λήψη, καταγραφή και προώθηση προς διεκπεραίωση αιτημάτων σχετικών με την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής.
 • Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (portal) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η ανάρτηση όλων των ατομικών και κανονιστικών πράξεων του Δήμου στο διαδίκτυο, για τη διαφάνεια και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.
 • Η τήρηση αρχείου των υπηρεσιών του Δήμου και των εποπτευομένων από αυτόν Νομικών Προσώπων που έχουν μηχανογραφηθεί.
 • Η συντήρηση των πάσης φύσεως πληροφορικών συστημάτων που διαθέτει και χρησιμοποιεί ο Δήμος και τα εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα και η μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία τους καθώς και η υποστήριξη από πλευράς ανάλυσης απαιτήσεων, σχεδιασμού, τροποποιήσεων και επεκτάσεών τους ή ανάπτυξης – εγκατάστασης νέων Πληροφορικών Συστημάτων για την ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου.
 • Η ευθύνη της σωστής λειτουργίας του τηλεφωνικού δικτύου και των λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών.
 • Η τήρηση των διαδικασιών για την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος, μετά από διακοπή ή βλάβη και η τήρηση στοιχείων για την μέτρηση της απόδοσης του εξοπλισμού και διαθεσιμότητας των συστημάτων.
 • Η ανάπτυξη του σχεδίου και η παρακολούθηση της υλοποίησης των αναγκαίων μέτρων προστασίας, καθώς και η αποτίμηση του βαθμού αποτελεσματικότητας των μέτρων προστασίας.
 • Η μέριμνα για την ασφάλεια των πληροφορικών συστημάτων, με την καθιέρωση και εφαρμογή αρχών, διαδικασιών, τεχνικών και μέτρων προστασίας των στοιχείων και ολόκληρου του πληροφορικού συστήματος, από κάθε τυχαία ή σκόπιμη απειλή.
 • Η ανάπτυξη σχεδίου συνέχισης της λειτουργίας των πληροφορικών συστημάτων του Δήμου και επαναφοράς αυτών σε περίπτωση καταστροφής τους, η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των συστημάτων Η/Υ, των ενσύρματων και ασύρματων δικτύων.
 • Η διαχείριση και η λειτουργία του πληροφορικού εξοπλισμού, η βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του εξοπλισμού, σε συνάρτηση και με τις εφαρμογές που λειτουργούν σε κάθε τμήμα.
 • Η συντήρηση του τοπικού ή ευρύτερου δικτύου υπολογιστών, η τήρηση μητρώου χρηστών, λογαριασμών και δικαιωμάτων πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο ή στο Internet, η διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο και η διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου με εξωτερικά δίκτυα.
 • Η επίβλεψη ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου των Η/Υ, η συντήρηση και αναβάθμιση των Η/Υ και των περιφερειακών συσκευών τους, η εγκατάσταση νέων υπολογιστικών συστημάτων και του αντίστοιχου λογισμικού, και η συντήρηση και αναβάθμιση του λογισμικού των εφαρμογών.
 • Η προστασία και η μέγιστη αξιοποίηση του δικτύου και των πόρων αυτού καθώς και η σχεδίαση της επέκτασης του δικτύου.
 • Ο συντονισμός της λειτουργίας και η βελτίωση απόδοσης των κεντρικών υπολογιστικών μονάδων (servers), οι λειτουργίες φύλαξης όλων των δεδομένων του Δήμου (backups) καθώς και η διαχείριση του κέντρου λειτουργίας του δικτύου και των κεντρικών υπολογιστικών μονάδων (servers).
 • Η ευθύνη ανάπτυξης και υποστήριξης των δικτύων και δικτυακών υπηρεσιών απαραίτητων για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου.
 • Η προστασία και ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, δικτύων και επικοινωνιών και των χρηστών αυτών, από κακόβουλες επιθέσεις.
 • Η τήρηση των βαθμών ασφαλείας των αρχείων πληροφοριών, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητά τους και η διασφάλιση της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας των δεδομένων.
 • Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών του δικτυακού εξοπλισμού, για τις υπάρχουσες ή νέες ανάγκες του Δήμου και των εποπτευομένων από αυτόν Νομικών Προσώπων καθώς και η συντήρηση του εξοπλισμού, με ίδια μέσα ή με τις υπάρχουσες σχετικές συμβάσεις.
 • Η σύνταξη κανονισμών λειτουργίας και χρήσης των επιμέρους παρεχόμενων επικοινωνιακών υπηρεσιών.
 • Η επικαιροποίηση και αναβάθμιση του δικτύου, ο σχεδιασμός ανάπτυξης και δοκιμαστικής λειτουργίας καινοτομικών εφαρμογών και η δοκιμή νέων προϊόντων και αρχιτεκτονικών δικτύων.
 • Η συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, σχετικά με το αντικείμενο.
 • Η διαχείριση θεμάτων τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού που αφορά το δικτυακό τόπο του Δήμου και των εποπτευομένων από αυτόν Νομικών Προσώπων.