ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (1ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008028
E-mail: e.fandridaki@alimos.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Στην αρμοδιότητά του ανήκουν:

 • Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού κ.λπ. ηλεκτρονικού υλικού (Η/Υ, S/W, SYSTEM S/W κλπ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των εποπτευομένων από αυτόν Νομικών Προσώπων και η αποστολή αυτών στο Τμήμα Προμηθειών για τις περαιτέρω διαδικασίες.
 • Η οργάνωση αρχείου μαγνητικών μέσων, με βάση πρότυπα και η διαφύλαξη αρχείων αντιγράφων ασφαλείας.
 • Η σύνταξη προτύπων σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφορικού συστήματος, ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχου.
 • Η μελέτη και παρουσίαση προτάσεων, που επιφέρουν οργανωτικές αλλαγές οι οποίες διευκολύνουν τον νέο τρόπο εργασίας με χρήση της πληροφορικής.
 • Η παρακολούθηση των καταστάσεων ανασφάλειας, των πληροφορικών συστημάτων που καταγράφονται και γνωστοποιούνται στο Γραφείο από τις Υπηρεσίες, καθώς και ο έλεγχος και η διερεύνηση των επεισοδίων ασφάλειας.
 • Η ευαισθητοποίηση και βελτίωση της ενημέρωσης των χρηστών και της Διοίκησης σε θέματα ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων και επικοινωνιών, καθώς και η συμβουλευτική υποστήριξη των Υπηρεσιών σε θέματα ασφάλειας.
 • Ο προσδιορισμός των απαιτούμενων ανθρωπίνων, οικονομικών, γνωστικών και λοιπών πόρων, για την ασφάλεια των πληροφορικών συστημάτων.
 • Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και η εφαρμογή συστήματος διοίκησης με στόχους και μέτρηση της αποδοτικότητας.
 • Η παρακολούθηση της υλοποίησης του Στρατηγικού Πλάνου Πληροφορικής και η ενημέρωση για την πορεία των έργων πληροφορικής, των τυχόν προβλημάτων ή καθυστερήσεων ή αποκλίσεων από τον αρχικά προβλεπόμενο προϋπολογισμό έργων.
 • Η κατάρτιση Στρατηγικού Πλάνου Πληροφορικής, με βάσης τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Δήμου και τις ειδικότερες λειτουργικές ανάγκες του.
 • Η παρακολούθηση της εκτελέσεως των σχετικών συμβάσεων και της εξέλιξης των μελετών, προμηθειών και έργων Πληροφορικής.
 • Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής (λογισμικού), η έναρξη λειτουργίας της και διαχείριση της κάθε εφαρμογής, από συστηματικής και λειτουργικής πλευράς.
 • Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και η εισήγηση για την αξιοποίησή τους από το Δήμο.
 • Η εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου σε θέματα συστημάτων πληροφορικής και η αποτελεσματική αξιοποίησή τους από αυτό.