ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: ΚΕΠ Άνω Καλαμακίου – Λ.Ιωνίας 35 και Χαριλάου Τρικούπη
Τηλέφωνο: 213-2149100
E-mail: d.alimou-a@kep.gov.gr
Ώρες Λειτουργίας Κοινού: Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 – 19.30, Σαββάτο: 08.00-13.30

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ενδεικτικά μεταξύ άλλων αρμοδιότητες του γραφείου είναι:

  • Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών µε τις δηµόσιες υπηρεσίες.
  • Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δηµοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαµβάνει µε οποιονδή-ποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρµόδιες υπηρεσίες, µετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
  • Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρµόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
  • Παραλαµβάνει από τις αρµόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και µεριµνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε µε αποστολή, είτε µέσω του ΚΕΠ.
  • Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύµφωνα µε τον γενικό σχεδιασµό των ΚΕΠ.
  • Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ του Δήµου