ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Γ’ ΚΑΠΗ – Δαβάκη 10
Τηλέφωνο: 210-9802752
E-mail: akapal.medical@hotmail.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ενδεικτικά μεταξύ άλλων ευθύνη του γραφείου είναι:

  • Η προαγωγή του εθελοντισμού και η υλοποίηση προγραμμάτων για τον εθελοντισμό, είτε στα πλαίσια δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε συνεργασία με εγχώριους φορείς.
  • Τα Κέντρα Νεότητας – κέντρα πληροφόρησης νέων.
  • Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Τοπικού Συμβουλίου Νέων (ΤοΣυΝ) του Δήμου.
  • Η ενίσχυση των συνεργασιών για την προώθηση της δημιουργίας δικτύων μεταξύ των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποσκοπώντας στην ενθάρρυνση του κοινωνικού ρόλου των νέων.
  • Η ευαισθητοποίηση της νεολαίας στα αρνητικά φαινόμενα του κοινωνικού αποκλεισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του bullying, της βίας. Επίσης, η ευαισθητοποίηση της νεολαίας για κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα εν γένει (π.χ. Ολυμπισμός, εθελοντισμός κ.λπ.).
  • Η προώθηση της ισότητας των φύλων και των ευκαιριών και η υποστήριξη του κοινωνικού διαλόγου.