ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Προϊσταμένη: Γκίκα Αικατερίνη
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 25 & Αυξεντίου 12 (4ος όροφος)
Τηλέφωνο: 210-9853580
E-mail: socialservices@alimos.gr

Ο Προϊστάμενος έχει την ευθύνη:

  • Της λειτουργίας του Τμήματός του, του καταμερισμού εργασίας και της ανάθεσης εργασιών στους υπαλλήλους, ανάλογα με τις αρμοδιότητες των επιμέρους Γραφείων.
  • Να καταρτίζει μηνιαίους ή τριμηνιαίους απολογισμούς δράσης και αναφέρει ιεραρχικά για τις υποθέσεις που εκκρεμούν και τις αποκλίσεις από τον προγραμματισμό.
  • Να συντονίζει όλες τις ασκούμενες στο τμήμα δραστηριότητες των υπηρετούντων υπαλλήλων.
  • Να παρέχει υπηρεσιακές πληροφορίες προς τις αρχές και τους ενδιαφερόμενους πολίτες.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ