ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διευθυντής: Χάλαρη Καλλιόπη
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (1ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008086
E-mail: k.xalari@alimos.gr

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Συγχρόνως, η Διεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική, έγκαιρη και ταχεία διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου.

Οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών έχουν ως εξής:

Ο Διευθυντής:

 • Μεριμνά για την οργάνωση, το συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της Δ/νσης, ώστε να υλοποιούνται αποτελεσματικά τα προγράμματα δράσης και οι κατά περίπτωση αποφάσεις ή εντολές.
 • Χρεώνει την ημερήσια αλληλογραφία της Δ/νσης.
 • Υπογράφει όλα τα χρηματικά εντάλματα.
 • Συντάσσει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Δ/νσης.
 • Εισηγείται αυξήσεις-μειώσεις των Δημοτικών Τελών εντός των προβλεπομένων προθεσμιών.
 • Μεριμνά για την κατάρτιση των κανονισμών επιβολής, βεβαιώσεως, εισπράξεως των δικαιωμάτων αυτών.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει τη βεβαίωση των δημοτικών εσόδων, τον τρόπο εκμεταλλεύσεως της δημοτικής περιουσίας, τη διαχείριση των υπηρεσιών του Τμήματος φροντίζοντας για την εφαρμογή των σχετικών νομικών και κανονιστικών διατάξεων.
 • Εισηγείται στο αρμόδιο όργανο τη σύνταξη του προϋπολογισμού, επιμελείται για την έγκαιρη ψήφισή του, παρακολουθεί την πορεία της εκτέλεσής του και υποδεικνύει όποτε παρίσταται ανάγκη, τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την εξασφάλιση των εσόδων ή τη συγκράτηση των δαπανών.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος, τη σύνταξη του απολογισμού, του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης και παρίσταται στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση του απολογισμού, του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.
 • Μεριμνά για τη συλλογή στοιχείων από όλες τις Δ/νσεις του Δήμου, σχετικά με την πρόβλεψη πιστώσεων, αναμόρφωση πιστώσεων που αφορούν εκτέλεση έργων και προμηθειών τις οποίες υποβάλλει για έγκριση στο Δήμαρχο.
 • Ενημερώνει το Δήμαρχο για την εν γένει οικονομική κατάσταση του Δήμου.
 • Μεριμνά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δ/νσης, τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και των τεχνικών μέσων, την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη και την καλύτερη ανταπόκριση της διοικητικής μονάδας στις τοπικές ανάγκες.

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ