ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Προϊσταμένη: Τσεκλένη Παναγιώτα
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (1ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008027
E-mail: p.tsekleni@alimos.gr

Ο Προϊστάμενος:

  • Επιμελείται τη σύνταξη βεβαιωτικών χρηματικών καταλόγων φόρων, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών.
  • Παρακολουθεί την πορεία είσπραξης όλων των εσόδων του Δήμου και από κάθε πηγή.
  • Επιμελείται την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων και παρακολουθεί την εκτέλεσή του.
  • Αναθέτει στο προσωπικό του Τμήματος τη διενέργεια των απαραίτητων επιμετρήσεων – εξακριβώσεων – αυτοψιών, φέροντας την ευθύνη για την έγκαιρη και ορθή διενέργειά τους.
  • Εισηγείται σχετικά με α) την επιβολή, κατάργηση, μείωση ή αύξηση των υπέρ του Δήμου φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, β) την εκμετάλλευση της δημοτικής περιουσίας και γ) τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων.
  • Προετοιμάζει τους απολογισμούς δράσης και οικονομικούς απολογισμούς, σε συνεργασία με τα τμήματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Καταρτίζει μηνιαίους ή τριμηνιαίους απολογισμούς δράσης και αναφέρει ιεραρχικά για τις υποθέσεις που εκκρεμούν και τις αποκλίσεις από τον προγραμματισμό.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Α.Π. - ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Α.Π. - ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ