ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (1ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008031

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ενδεικτικά μεταξύ άλλων αρμοδιότητες του γραφείου είναι:

 • Εκτελεί κάθε εργασία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους ισχύοντες κανονισμούς, που αφορά στη βεβαίωση των εσόδων εισπράξεις κ.λπ.
 • Ελέγχει τις απαιτήσεις του Δήμου: α) από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, τηρεί τα στοιχεία βεβαιώσεως κάθε δημοτικής προσόδου, βεβαιώνει αυτά και αποστέλλει στο ταμείο του Δήμου τους οικείους βεβαιωτικούς τίτλους χρηματικών καταλόγων κλπ, β) από την εκμετάλλευση της Δημοτικής περιουσίας και τη μέριμνα για τη διαχείριση των κληροδοτημάτων.
 • Παρακολουθεί γενικά τη φορολογητέα από το Δήμο ύλη και συγκεντρώνει στοιχεία που αφορούν τις δημοτικές φορολογίες.
 • Εκτελεί κάθε προπαρασκευαστική εργασία που αφορά στη διαγραφή βεβαιωθέντων ή επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων φόρων, τελών δικαιωμάτων εισφορών και καταρτίζει τους οικείους πίνακες διαγραφής ή επιστροφής.
 • Τηρεί τα αρχεία της δημοτικής ακίνητης και κινητής περιουσίας σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή (φάκελοι με στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα).
 • Μεριμνά για την προώθηση της αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου και τη διαχείριση της εκμετάλλευσης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας (π.χ. μέριμνα είσπραξης μισθωμάτων κλπ.).
 • Εκδίδει, οριστικοποιεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των αντίστοιχων εισπράξεων και κοινοποιεί αποσπάσματα των χρηματικών καταλόγων, υπόχρεων και αντίστοιχων οφειλομένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου και μεριμνά για την έκδοση (αρμοδίως) και την κοινοποίηση αποφάσεως καταλογισμού ή επιβολής προστίμου σε περιπτώσεις παραβάσεως των κείμενων φορολογικών διατάξεων και των ισχυόντων κανονισμών του Δήμου.
 • Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς το Δήμο των φυσικών προσώπων ή των κάθε είδους επιχειρήσεων της περιοχής, για φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της νομοθεσίας.
 • Ελέγχει την ακρίβεια των μεγεθών με βάση τα οποία υπολογίζεται το ύψος ανά υπόχρεο των προηγούμενων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωμάτων κ.λπ.
 • Δημιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των επιμέρους ποσών που αποτελούν τακτικά έσοδα του Δήμου.
 • Επεξεργάζεται στοιχεία και κάνει περιοδικούς υπολογισμούς του ύψους των οφειλομένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο.
 • Μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των προηγούμενων οφειλομένων ποσών.
 • Επιμελείται των παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, δηλαδή παραλαμβάνει τα πρόστιμα από την ΕΛ.ΑΣ. ή τη Δημοτική Αστυνομία, τα επεξεργάζεται, τα βεβαιώνει και τα προωθεί προς είσπραξη στο Δημοτικό Ταμείο και την αρμόδια Δ.Ο.Υ.