ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Α.Π. - ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (1ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008025

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

 • Έλεγχος ύπαρξης πιθανών ληξιπρόθεσμων οφειλών και τακτοποίηση τους στο Ταμείο.
 • Έλεγχος ύπαρξης πιθανών διαφορών στα στοιχεία του ακινήτου μεταξύ συμβολαίου και αρχείου της Υπηρεσίας.
 • Καταχώρηση στοιχείων στον Η/Υ, κατά ακίνητο και αριθμό παροχής.
 • Έκδοση διορθωτικών σημειωμάτων, για αλλαγή στοιχείων τετραγωνικών μέτρων στο πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος και αρχειοθέτηση τους.
 • Εκδίδει τις βεβαιώσεις για σύνδεση με παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Λήψη στοιχείων για την έκδοση αποφάσεων Δημάρχου, στην περίπτωση οφειλών σε Δ.Τ. και Δ.Φ.
 • Εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα, προκειμένου να τακτοποιηθεί στο Ταμείο τυχόν προκύπτουσα διαφορά.
 • Εκδίδει βεβαιώσεις μη οφειλής Τ.Α.Π. για όλα τα ακίνητα, ηλεκτροδοτούμένα και μη, και για οικόπεδα.
 • Αλληλογραφεί με δημότες, συμβολαιογράφους, δικηγόρους, Κ.Ε.Π. κ.λπ., σχετικά με το αντικείμενο.
 • Μεριμνά για τον έλεγχο κατόψεων και αντιστοίχηση αριθμού παροχής ρεύματος με κάθε ακίνητο.
 • Λήψη στοιχείων για έκδοση αποφάσεων Δημάρχου, έκδοση βεβαιωτικών σημειωμάτων για τακτοποίηση στο Ταμείο.
 • Λήψη στοιχείων για έκδοση αποφάσεων Δ.Τ. και Τ.Α.Π. και συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών (δηλώσεις, συμβόλαια, Ε2, μισθωτήρια κ.λπ.).
 • Εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα για τυχόν μειώσεις (ακίνητα άνω των 1.000 τ.μ., εποχιακή χρήση κ.α.).
 • Έλεγχος διακοπών και επανασυνδέσεων ηλεκτρικού ρεύματος, μηδενικών παροχών, ακινήτων δημοσίων Υπηρεσιών ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
 • Αποστολή στοιχείων στα αρχεία του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να εναρμονιστούν με τα αρχεία της Υπηρεσίας.
 • Έκδοση αποφάσεων Δημάρχου για τους υπόχρεους, όπου δε γίνεται ορθή καταβολή Δ.Τ., Δ.Φ., Τ.Α.Π.
 • Έλεγχος αρχείων, δηλώσεων, επιβολή προστίμων, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αποφάσεων.
 • Έκδοση χρηματικών αποσπασμάτων, προσφυγές, σύνταξη χρηματικών καταλόγων και διαβίβαση τους στην Ταμειακή Υπηρεσία.
 • Ανείσπρακτες οφειλές, χρηματικοί κατάλογοι, συλλογή στοιχείων, σύνταξη ενημερωτικών επιστολών και αποστολή τους στους υπόχρεους.
 • Ανακλήσεις αποφάσεων, καταχώρηση στοιχείων στους Η/Υ.