ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (1ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008038

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

  • Μεριμνά για διενέργεια επιτόπιων ελέγχων για τις καταλήψεις των κοινόχρηστων χώρων και όταν διαπιστώνονται παραβάσεις (χρήση χωρίς άδεια ή υπέρβαση της άδειας σε έκταση ή χρονική διάρκεια) για την έκδοση Αποφάσεων Δημάρχου με επιβολή των ανάλογων τελών και προστίμων.
  • Έκδοση βεβαιωτικών καταλόγων τελών και προστίμων προς το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.
  • Σύνταξη εισηγήσεων για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων και για διαγραφές οριστικά βεβαιωθέντων ποσών.
  • Σύνταξη χρηματικών καταλόγων για δαπάνες αποκατάστασης πεζοδρομίων, κρασπέδων, ζημιών δημοτικής περιουσίας κ.λπ.
  • Σύνταξη των εγγράφων της αλληλογραφίας της αρμοδιότητας του.
  • Τήρηση των προβλεπομένων από το νόμο βιβλίων.