ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (1ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008117

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ενδεικτικά μεταξύ άλλων αρμοδιότητες του γραφείου είναι οι:

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

–           Λογιστικό Σχέδιο-Κ.Α.Ε

–           Λογιστικό Σχέδιο-Γενικής Λογιστικής

–           Αντιστοίχηση Κ.Α.Ε.-Κωδικούς Δημόσιας Λογιστικής (Τάξεως)

–           Αντιστοίχηση Κ.Α.Ε.-Κωδικούς Γενικής Λογιστικής

–           Αρχικός Προϋπολογισμός

–           Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού

–           Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης

–           Περιορισμοί Εκθέσεων Ανάληψης Δαπάνης

–           Μεταφορά Ισολογισμού προηγούμενης χρήσης στην υπάρχουσα

–           Συναλλασσόμενοι-Δικαιούχοι

–           Τιμολόγια-Παραστατικά Τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών και Μισθοδοσίας

–           Ενταλματοποίηση ανωτέρω Τιμολογίων-Παραστατικών

–           Εξόφληση ανωτέρω Ενταλμάτων

–           Ακύρωση ανωτέρω Ενταλμάτων

ΕΛΕΓΧΟΙ

–           Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Λογιστικής

–           Λογιστικό Σχέδιο Δημόσιας Λογιστικής

–           Αρχικός Προϋπολογισμός και Αναμορφώσεις του σε Κωδικούς ΔημόσιαςΛογιστικής

–           Εκθέσεις Ανάληψης Δαπάνης σε Κωδικούς Δημόσιας Λογιστικής

–           Ισολογισμός προηγούμενης χρήσης

–           Διαχωρισμός Παραστατικών-Ενταλμάτων-Κρατήσεων σε επιμέρους κατηγορίες

–           Επανέλεγχος Ενταλμάτων Πληρωμής Δαπανών – Μισθοδοσίας από Απλογραφικό σε Διπλογραφικό

–           Επανέλεγχος Γραμματίων Είσπραξης από Απλογραφικό σε Διπλογραφικό

–           Διαχωρισμός Κ.Α.Ε. 413 σε επιμέρους κωδικούς Γενικής Λογιστικής

–           Υπερβάσεις Ε.Α.Δ. με Προϋπολογισμό και Ενταλματοποιημένα με Ε.Α.Δ.

–           Έξοδα με Καθολικό Εξόδων

–           Ενταλματοποιημένα με Ημερολόγιο Ενταλμάτων

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

–           Μητρώο Παγίων με Γενική Λογιστική (εξαίρεση τα Leasing)

–           Αποσβέσεις Παγίων σε Μητρώο Παγίων και Γενική Λογιστική

–           «Καθάρισμα» Εξόδων από Πάγια

–           Ισοζύγια Λογαριασμών Παγίων-Εσόδων-Εξόδων-Ενεργητικού-Παθητικού

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ

–           Επιχορηγήσεις Παγίων

–           Διάκριση Τοκοχρεολυσίων

–           Μεταβατικοί Λογαριασμοί

–           Αποτίμηση Συμμετοχών

–           Αποσβέσεις Δωρεών Παγίων

–           Αποσβέσεις Ακίνητης Περιουσίας Κληροδοτημάτων

–           Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων Παγίων

–           Εγγυητικές Επιστολές Προμηθευτών (καλής εκτέλεσης και συμμετοχής σε διαγωνισμούς)

–           Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων

–           Εκτύπωση Ισοζυγίου θεωρημένου

–           Διαδικασίες ανάθεσης ελέγχου οικονομικών καταστάσεων σε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και παροχή διευκρινήσεων κατά το χρόνο ελέγχου αυτών