ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (1ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008079

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ενδεικτικά μεταξύ άλλων αρμοδιότητες του γραφείου είναι:

  • Η τήρηση των Βιβλίων αποθηκών-υλικών
  • Η έκδοση σχετικών δελτίων εισαγωγής και εξαγωγής.
  • Η απογραφή των υλικών στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης και η ενημέρωση του βιβλίου παγίων με τις αποσβέσεις.
  • Η φροντίδα για την έγκαιρη ανανέωση των υλικών που πρόκειται να εξαντληθούν.
  • Η διενέργεια κάθε πράξης για τη διαχείριση των ειδών και υλικών που προμηθεύεται ο Δήμος για τις ανάγκες των υπηρεσιών, η παραλαβή αυτών, μετά από ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο, από τις προβλεπόμενες επιτροπές και διαβίβαση στο Γραφείο Αποθήκης βάσει διατακτικών και σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής που εκδίδονται απ το Γραφείο Προμηθειών και υπογράφονται αρμοδίως.
  • Η παρακολούθηση της εκτέλεσης κάθε παραγγελίας μέχρι και της παραλαβής των παραγγελθέντων ειδών.
  • Η τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισμού υλικών/εξοπλισμού των άχρηστων ή υλικών που πλεονάζουν και τήρηση των διαδικασιών καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών.
  • Η παραλαβή των ειδών και υλικών που προμηθεύεται ο Δήμος, ταξινόμηση αυτών σε αποθήκες και μέριμνα για τη διαφύλαξή τους, την καλή συντήρηση και τη διάθεσή τους στις υπηρεσίες του Δήμου βάσει διατακτικών των αρμόδιων Διευθυντών.