ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (1ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008079

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Το Γραφείο Προμηθειών έχει ως γενικό αντικείμενο την τήρηση των σχετικών διαδικασιών για την προμήθεια κάθε είδους υλικών και υπηρεσιών, αναγκαίων για τη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Προμηθειών ενδεικτικά μεταξύ άλλων είναι:

 • Η συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Πολιτικής Προστασίας, για την ετοιμασία των Ετήσιων και γενικά Περιοδικών Προγραμμάτων Προμηθειών και υπηρεσιών.
 • Η διανομή των εγκεκριμένων προγραμμάτων προμηθειών και υπηρεσιών στις Διευθύνσεις του Δήμου.
 • Η παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος αυτού και η περιοδική ενημέρωση των Διευθύνσεων του Δήμου.
 • Η μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών συγκέντρωσης των αιτήσεων εκδήλωσης αναγκών προμήθειας ειδών και υπηρεσιών από τις επιμέρους οργανικές μονάδες του Δήμου.
 • Η τήρηση των διαδικασιών για την έγκριση της σκοπιμότητας κάθε προμήθειας και υπηρεσίας και των διαδικασιών για την κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών στους προμηθευτές (Διακηρύξεις, μέριμνα για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία με τα αρμόδια κάθε φορά Τμήματα, διαγωνισμοί, λήψη προσφορών, αξιολόγηση προσφορών, παραγγελίες ειδών κ.α.). Γενικά μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προμήθειας και υπηρεσίας μέχρι και την οριστική παραλαβή της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Η μέριμνα για τη λειτουργία Επιτροπών, που συστήνονται για την κατάρτιση προδιαγραφών, τη διενέργεια διαγωνισμών, τη λήψη και αξιολόγηση των προσφορών, την παραλαβή των παραγγελμένων ειδών (ποσοτική/ποιοτική/εν λειτουργία παραλαβή/οριστική παραλαβή).
 • Η ετοιμασία περιοδικών απολογισμών προγραμμάτων προμηθειών και υπηρεσιών ή απολογισμών κατά περίπτωση προμηθειών και υπηρεσιών.
 • Η διενέργεια ερευνών αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών που ενδιαφέρουν το Δήμο και τη λήψη στοιχείων τιμών προμήθειας και υπηρεσιών.
 • Η τήρηση πληροφοριακών αρχείων και εγγράφων προμηθειών και υπηρεσιών (Αρχείο προμηθευμένων ειδών, Αρχείο Προμηθευτών, Αρχείο Φακέλων Προμηθειών κ.λπ.) και η συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τις άλλες οργανικές μονάδες του Δήμου για την εκπόνηση μελετών και την επίβλεψη εξειδικευμένων προμηθειών και υπηρεσιών.
 • Η εισήγηση για την εκποίηση ή καταστροφή άχρηστων υλικών και τη διαγραφή υλικών που καταστρέφονται ή χάνονται λόγω ανωτέρας βίας κ.λπ.
 • Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των αποδεικτικών παραλαβής και εν συνεχεία η ενημέρωση του Τμήματος εξόδων για την αντίστοιχη έκδοση ενταλμάτων πληρωμής.